OFFICE PLUS (ОФИС ПЛЮС)

Многофункционалният продукт ОФИС ПЛЮС е интегрирана среда за разработка и експлоатация на програмни модули, които служат за подробно отчитане цялостната дейност на предприятието. ОФИС ПЛЮС е адекватно разработен и съобразен със законоустановените правила за отчитане на финансово-счетоводната, складовата и фирмената дейност като цяло. ОФИС ПЛЮС съдържа модулите:

СКЛАД

СЧЕТОВОДСТВО

РАБОТНИ ЗАПЛАТИ

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

с които се обхваща цялостния документооборот на фирмата, и дава възможност за издаване на първични счетоводни документи (фактури, приходни и разходни касови документи, и др.), счетоводни регистри и годишни финансови отчети, съчетани с максимална надеждност и защитеност от допускане на грешки. Всеки един от модулите функционира, както в комбинация с останалите, така и самостоятелно. Предимство при използване на няколко модула е автоматизираната възможност за прехвърляне на данни и справки помежду им. С цел отразяване на всички законови промени, както и подобряване работата с програмата, периодично ОФИС ПЛЮС се обновява и актуализира. OFFICE PLUS е подходящ и приложим във всички сфери на дейност (търговска, производствена, транспортна и др.)

ЗА ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШАТА ЦЕНОВА ЛИСТА: ТУК

АБОНАМЕНТНА ПОДРЪЖКА: ТУК

op Модул СКЛАД е разширена система за следене на фирменото складово стопанство, с възможност за използване на неограничен брой складове и подробно отчитане движението между тях. Могат да се въвеждат и следят богата номенклатура от материали и контрагенти с индивидуална ценова листа за всеки . С цел контрол над дейностите от страна на управителите е добавена настройка за нива на достъп за потребителите работещи с програмата. ИНФО
proizvod Модул "Производство" Ви предлага широкоспектърен асортимент от функции и възможности, които биха направили вашият цех по-лесно управляем и удобен за поддръжка. Ние ви даваме вариант за отговарящо на законовите изисквания производство и лесно проследяване на всички приходи и разходи от дейността. За тази цел Модул СКЛАД на ОФИС+ има разработен допълнителен модул ПРОИЗВОДСТВО. ИНФО
vtorichni Модул ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ. Поради спецификата на дейността и многото законови изисквания, фирмите от бранша на вторичните суровини се нуждаят от специално разработен програмен продукт. ИНФО
hranitelni Модул СКЛАД - ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН възможност за бързо и качествено обслужване на клиентите, контрол над покупките и продажбите, лесно следене на наличности и каса, счетоводна отчетност, контрол и работа с партиди и сертификати (за хранителни продукти и др.) ИНФО
stokiedro Модул СКЛАД - ТЪРГОВИЯ СТОКИ НА ЕДРО. За нуждите на клиентите ни в бизнеса с напитки, цигари и хранителни продукти на едро, Модул Склад предоставя възможност за въвеждане и следене на богата номенклатура от материали и контрагенти с индивидуална ценова листа и отстъпки за всеки отделен контрагент, следене на отложени плащания с доставчици и клиенти, контролиране движението на амбалажни артикули (каси, палети и др.), контрол и работа с партиди и сертификати (за хранителни продукти и др.) ИНФО
schetovod Модул СЧЕТОВОДСТВО е комплексна система за организиране фирменото счетоводство на предприятието. С него може да завеждате и отчитате неограничен брой фирми. Идеален за внедряване както в предприятията, така и в Счетоводни къщи. Ако използвате модулите „СКЛАД“ и „ЗАПЛАТИ“ имате възможност автоматично да прехвърляте информацията от тях. ИНФО
zaplati Модул ЗАПЛАТИ е един от най– необходимите за фирми и предприятия с персонал, тъй като подлежи на непрекъсната актуализация при всяка една промяна в Трудовото и социално законодателство. Опростен и бърз начин на работа, с цел ефективно управление на фирмената дейност и възможност за завеждане и отчитане на неограничен брой фирми, въвеждане на работни заплати и следене на личния състав независимо от неговата численост. Модул ЗАПЛАТИ предоставя следните възможности : ИНФО
aktivi Модул АМОРТИЗАЦИИ е опростен, бърз и ефективен начин за отчитане Дълготрайните Ви активи. ИНФО